Missie & Visie

Onze Missie

Op Kbs De Boomgaard zorgen we voor persoonlijke groei in een veilige en respectvolle omgeving! Om dit te bereiken werken we vanuit vier kernwaarden: respect, veiligheid, ambitie en verantwoordelijkheid. Deze waarden liggen aan de basis van alles wat we doen. We vertalen deze waarden op de volgende manier:

Waarde:

Dit houdt in:

Respect

We hanteren goede omgangsvormen en staan open voor elkaars mening. We hebben respect voor elkaar, materiaal en omgeving.

Veiligheid

Het is veilig op school en iedereen voelt zich veilig op school.

Ambitie

Hoge verwachtingen: Kinderen continue uitdagen om hun eigen grenzen te verleggen. Elkaar uitdagen om onze grenzen te verleggen.

Verantwoordelijkheid

Kind is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. We (personeel en kinderen) zijn samen een school en daar samen verantwoordelijk voor.

boomgaard_kinderen_7

Onze Visie

We willen op onze basisschool een goede basis leggen, zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot respectvolle wereldburgers die autonoom en vol zelfvertrouwen kunnen functioneren in de maatschappij van morgen.

We vinden dat die basis is gelegd als er voldoende vaardigheden zijn ontwikkeld op het gebied van lezen, taal, rekenen en de ‘vaardigheden van de 21e eeuw’. Daaronder vallen samenwerken, communiceren, kritisch denken, creativiteit, onderzoeken, problemen oplossen, omgaan met nieuwe technologie en sociale en culturele verschillen.

Door op onze school een veilige pedagogische omgeving te creëren, waarin ieder kind werkelijk gezien en gehoord wordt, creëren we een situatie waarin kinderen goed tot leren komen.

We geloven er als school in dat kinderen zich beter ontwikkelen wanneer ze regelmatig succeservaringen opdoen. Daarom willen we uitgaan van hun kwaliteiten. We vinden het belangrijk dat de kinderen hun eigen kwaliteiten en talenten leren ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Maar ook de talenten van anderen herkennen en benutten. Leren doet een kind niet alleen, maar in interactie met zijn omgeving en de mensen in die omgeving (andere kinderen, ouders, leerkrachten).

We stimuleren een nieuwsgierige en onderzoekende houding bij de kinderen. Het is daarbij belangrijk dat we een passende vorm van onderwijs geven, waarbij we zo veel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. De rol van de leerkracht zal daarbij naast kennisoverdrager ook die van coach/begeleider zijn. We willen daarbij de kwaliteiten van onze medewerkers zo optimaal mogelijk benutten.

Kbs De Boomgaard, waar talenten groeien en bloeien