Aanvraag verlof

Als uw kind 5 jaar oud is, moet elke vorm van verlof buiten de reguliere schoolvakanties bij de directie worden aangevraagd. Dit kunt u doen middels het onderstaande aanvraagformulier. Print deze uit en lever die ingevuld in bij de leerkracht van uw kind.

Als uw kind nog 4 jaar is, is verlof altijd mogelijk. Om onze administratie compleet te houden, verzoeken we u om dan toch ook een formulier ingevuld op school in te leveren.

Voor het bezoek aan een arts, ziekenhuis of orthodontist hoeft geen verlof aangevraagd te worden. Wel vragen we hiervan melding te maken via het speciale formulier hieronder, zodat we dit verlof op een juiste manier in onze administratie kunnen verwerken.

Vakantieverlof

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar door de directie vrij worden gegeven voor extra vakantie. Hierbij zal altijd om een werkgeversverklaring worden gevraagd. Dit verlof moet minimaal 4 weken van tevoren worden ingediend, het mag niet meer dan 10 dagen beslaan en het verlof mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Verlof bij gewichtige omstandigheden

Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet worden gedacht aan:

 • een wettelijke verplichting;
 • verhuizing (1 dag);
 • huwelijk van naaste familie (1 dag; 2 dagen indien buiten de woonplaats);
 • ernstige ziekte van naaste familie;
 • overlijden van naaste familie;
 • 25/40/50-jarig ambtsjubileum en 12,5/25/40/50/60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
 • andere -naar oordeel van de directeur belangrijke- redenen, maar geen vakantieverlof.

Geen redenen voor verlof

Enkele voorbeelden waarbij geen verlof zal worden verleend:

 • familiebezoek
 • goedkopere vakantieperiode
 • eerder vertrek i.v.m. verkeersdrukte
 • deelname aan evenementen buiten schoolverband
 • ontbreken van andere boekingsmogelijkheden

Indien u het niet eens bent met een beslissing over verlof, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de directie (bij minder dan 10 dagen) of bij de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen). Uw verzoek kan dan opnieuw in overweging genomen worden. Neemt u a.u.b. deze wettelijke regels ter harte!