Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dat is zelfs wettelijk geregeld.  Maar wat is een MR nou eigenlijk en wat doen ze daar allemaal?

Wat is de MR?

De MR is een overlegorgaan, waarin de betrokkenen bij de school (personeel en ouders) meepraten met de directie over het beleid van de school. De MR is vergelijkbaar met een ondernemingsraad bij bedrijven. Er is een speciale wet medezeggenschap scholen (WMS), waarin is vastgelegd dat iedere school haar eigen MR moet hebben. Voor scholen die onderdeel uitmaken van een organisatie met meer scholen is er ook sprake van een gemeenschappelijke MR (GMR), waar de zaken besproken worden die voor meerdere of alle scholen tegelijk gelden. Omdat KBS De Boomgaard onderdeel is van INOS, kennen wij in onze situatie ook een GMR.

Wat gebeurt er in de MR?

Waar houdt de MR zich allemaal mee bezig ? De MR komt maandelijks bij elkaar en bespreekt dan beleidsmatige onderwerpen. U kunt daarbij denken aan de begroting van de school, het schoolplan, de schoolgids, het zorgplan, de buitenschoolse opvang en de planning van vakanties en vrije dagen.

Maar ook praktische onderwerpen en actuele problemen komen aan de orde zoals  de inrichting van het schoolplein en de verkeerssituatie rondom de school.

De rechten van de MR

Natuurlijk is het succes van de MR vooral afhankelijk van een goede samenwerking tussen de MR en de directie. Maar ook als zij het niet eens kunnen worden, is de MR niet helemaal machteloos. In de wet is namelijk vastgelegd dat de MR bij een aantal onderwerpen instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Adviesrecht betekent dat de directie een serieuze reactie moet geven op elk door de MR uitgebracht advies. Het advies hoeft echter niet blindelings te worden overgenomen. Bij beslissingen met instemmingsrecht ligt dat anders: de directie kan zonder goedkeuring van de MR zulke besluiten niet nemen. De MR heeft in een huishoudelijk reglement vastgelegd hoe met elkaar zullen functioneren.

Wie zitten in de MR?

De MR van de Boomgaard bestaat uit  ouders en  personeelsleden. De directeur van de school is formeel geen lid van de MR, maar hij is wel bij veel vergaderingen aanwezig in de rol van adviseur van de MR. MR-leden hebben in principe een zittingstermijn van 4 jaar. Aan het einde van de zittingstermijn of een tussentijds vertrek van een van de leden, vindt er een verkiezing van de nieuwe leden plaats. Als er voldoende kandidaten zijn vind er een verkiezing plaats bij de achterban.