Onderwijs

Onderbouw, groep 1 en 2 (Kleuters)

Van 4 t/m 12 jaar maken kinderen een hele ontwikkeling door. Wij passen ons onderwijs aan de ontwikkelingsfase van de kinderen aan. In de onderbouw zitten de kinderen van 4 t/m 6 jaar door elkaar in een groep. Zo leren ze veel van en met elkaar. In deze fase zijn de kinderen al spelend en ontdekkend aan het leren. Er wordt in deze groepen vooral thematisch gewerkt.  Kinderen wordt al vroeg geleerd om zo veel mogelijk zelfstandig te doen.

boomgaard_kinderen_4

Middenbouw, groepen 3, 4 en 5

In deze groepen draait het vooral om het opbouwen van basiskennis en vaardigheden. Ze leren lezen en schrijven, taal en rekenen. Voor deze onderdelen werken we binnen de groepen in 3 niveaus. Voor het inoefenen en automatiseren zetten we zo veel mogelijk de computers in. Naast deze belangrijke basisvakken is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en een voorzichtige verkenning van de wereld om hen heen. In deze fase leren kinderen ook hun interesses en talenten ontdekken.

Bovenbouw, groepen 6, 7 en 8

In deze groepen wordt voortgebouwd op de basiskennis. Lezen is in principe beheerst, taal en rekenen wordt complexer. Wereldoriëntatie krijgt een belangrijke plek binnen het programma. Ook Engels komt binnen deze groepen aan bod. Omdat de niveaus langzaam wat verder uit elkaar komen te liggen, zijn er naast de drie basisniveaus binnen de groepen ook mogelijkheden voor een eigen leerlijn of extra uitdagingen voor hoogbegaafde kinderen. We gaan de kinderen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Zo wordt er geleerd om te gaan met huiswerk en leren de kinderen plannen. Natuurlijk gaan we door met de sociale vaardigheden. We leren de kinderen rekening te houden met elkaar, maar ook om voor zichzelf op te komen.

 

Leerlingvolgsysteem en rapportage

De vorderingen van de leerlingen houden we binnen de groepen 1 en 2 bij via het observatie instrument Pravoo. Vanaf groep 3  starten we  met het leerlingvolgsysteem van Cito. Op die manier volgen we de ontwikkeling van de kinderen tot en met groep 8. Twee maal per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. Daarin staan de resultaten van dit leerlingvolgsysteem, aangevuld met de resultaten van methodetoetsen, beoordelingen en observaties. Deze resultaten kunnen ouders verder het hele jaar door inzien via een ouderportaal wat daar speciaal op ingericht is.

 

Extra ondersteuning

Voor de meeste leerlingen voldoet onze basisondersteuning binnen de drie niveaugroepen per leerjaar. Maar voor sommige kinderen is er meer nodig. Leerkrachten kunnen bij dit maatwerk altijd terugvallen op onze intern begeleiders (IB) of onze vakspecialisten. Ook staan we in contact met andere scholen en expertisecentra in onze regio. Dit alles om het onderwijs aan onze kinderen zo veel mogelijk af te stemmen op de specifieke behoeften van deze kinderen. Bij extra ondersteuning kunt u denken aan extra leermiddelen, hulpmiddelen zoals computers of programma’s, maar ook extra begeleiding. Als wij het passende onderwijs voor een specifieke leerling niet kunnen bieden, zullen wij voor deze leerling een school zoeken die dat wel kan.

Herverdelen van groepen

Kbs De Boomgaard bekijkt jaarlijks of de groepssamenstellingen van het huidige jaar evenwichtig zijn. Hierbij kijken we naar de sociaal-emotionele en didactische aspecten, leerlingaantallen en verdeling jongens/meisjes. Mocht dit niet het geval zijn dat zal de directie in samensprak met leerkrachten en IB’ers kijken wat nodig is voor de betreffende groep(en).

Mochten de groepen opnieuw samengesteld worden dan volgen we het protocol ‘samenstelling/ herverdeling (nieuwe) groepen’.